ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Η έκθεση σε αναπνεύσιμες ίνες αμιάντου (διαμέτρου μικρότερης των 3μm), είναι δυνατόν να προκαλέσει διάμεσο πνευμονική ίωση (αμιάντωση) που οδηγεί σε μόνιμες βλάβες στους πνεύμονες. 

Για τον παραπάνω λόγο η κοινοτική νομοθεσία έχει κατατάξει τον αμίαντο στην κατηγορία των επικινδύνων υλικών και συνιστά τη σταδιακή απομάκρυνσή του. Η WOS αναλαμβάνει την ασφαλή αποξήλωση και διαχείριση που περιέχουν αμίαντο. Ο αμίαντος μετά την αποξήλωση τοποθετείται σε ειδικές συσκευασίες και οδηγείται στους αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής. 

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ο αμίαντος γνωστός από το παρελθόν  για τις άκαυστες ιδιότητές του καθώς και για τη χρήση του στα οικοδομικά και μονωτικά υλικά, είναι σήμερα αποδεδειγμένα πλέον, επικίνδυνο και καρκινογόνο υλικό, που με βάσει τους κρατικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, πρέπει να απομακρύνεται και να οδηγείται σε νόμιμες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης.

Ένα μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της  WOS αφορά και στην αφαίρεση,  μεταφορά και οριστική διάθεση αμιεντοτσιμέντου (ΕΛΛΕΝΙΤ) καθώς και εύθρυπτου αμιάντου που συναντάται συνήθως σε θερμικές μονώσεις.

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν

 • Δειγματοληψίες από εξειδικευμένο συνεργείο
 • Ανάλυση δειγμάτων από πιστοποιημένο εργαστήριο
 • Εκτίμηση αποτελεσμάτων και ρίσκων
 • Διαβροχή υλικού
 • Αποκλεισμός χώρου και δημιουργία συνθηκών αρνητικής πίεσης με ειδικά μηχανήματα- αεραντλίες
 • Αποξήλωση αμιαντούχων υλικών
 • Συσκευασία – σήμανση
 • Τελικές μετρήσεις καθαρότητας χώρου και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού
 • Πλήρης έκθεση καταγραφής αποτελεσμάτων
 • Διασυνοριακή μεταφορά
 • Οριστική διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
 • Έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης
Scroll to Top