ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Eπικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται οι ουσίες αυτές που μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα νερά, τον αέρα και το έδαφος και των οποίων οι ιδιότητες τις καθιστούν επικίνδυνες ή δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία. Η διαχείρισή τους είναι ευθύνη του παραγωγού και στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός οφείλει να διαχειριστεί τα απόβλητά του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη που θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση.

H WOS προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση στο τομέα της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Με αδειοδότηση διαχείρισης της πλειοψηφίας των κωδικών του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων ΕΚΑ αναλαμβάνει την οργάνωση της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού, την αποθήκευσή τους στις εγκαταστάσεις της και τη τελική διάθεση/αξιοποίηση σε χρόνους που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει από το 2008 Πανελλαδική Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων.

Με ιδιόκτητο στόλο πιστοποιημένων οχημάτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για τις οδικές μεταφορές (ADR), αλλά και σε συνεργασία με εταιρείες που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε την υπηρεσία της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων από τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις μας.

Με μοναδικό σκοπό τη προστασία του περιβάλλοντος, φροντίζουμε ώστε το προσωπικό μας να είναι κατάλληλα καταρτισμένο στις διαδικασίες ανασυσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των επικινδύνων αποβλήτων έτσι ώστε η παραλαβή από τις εγκαταστάσεις του πελάτη να γίνεται πάντα  με ασφάλεια και με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της WOS στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών υπάρχει αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που επιβάλλει Ελληνική και η Ευρωπαϊκή  νομοθεσία.

Τα απόβλητα παραλαμβάνονται από τους χώρους των παραγωγών συσκευασμένα στις κατά UN πιστοποιημένες συσκευασίες που προβλέπονται ανάλογα με το είδους τους, μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης με σκοπό την επεξεργασία τους στις εγκαταστάσεις μας ή τη διάθεσή τους σε νόμιμο τελικό αποδέκτη.

Η συνολική διαδικασία της αποκομιδής – αποθήκευσης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, συνοδεύεται αντίστοιχα από όλα τα απαραίτητα έγγραφα :

  • Έντυπο Αναγνώρισης για τη Συλλογή και Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων
  • Βεβαίωση Παραλαβής και Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων
  • Πιστοποιητικό Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων

Η εγκατάσταση αποθήκευσης έχει μέγιστη δυναμικότητα αποθήκευσης 480 τόνους είναι εξοπλισμένη με συστήματα πυρανίχνευσης σε όλα τα διαμερίσματα αποθήκευσης, σύστημα απορρύπανσης στο χώρο ανασυσκευασίας των αποβλήτων καθώς και σύστημα απορροών συνδεόμενο με δεξαμενή συλλογής για τη διοχέτευση ενδεχόμενων διαρροών και εκπλυμάτων.

Η δυνατότητα της WOS για τη διαχείριση του συνόλου των επικινδύνων αποβλήτων, σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, εξασφαλίζει στους παραγωγούς μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε είδος παραγόμενου αποβλήτου, με άμεσους χρόνους απόκρισης, χαμηλό κόστος και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ-ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΑ)
Βασική δραστηριότητα της μονάδας, είναι η αξιοποίηση με απώτερο στόχο την αναγέννηση (Εργασία Αξιοποίησης R9) αποβλήτων ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα -σαπουνέλαια) για την παραγωγή βασικού ελαίου γενικής χρήσης, με τη μέθοδο της κλασματικής απόσταξης υπό κενό.

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στη φυσική – μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων που προέρχονται από εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών, απορρυπαντικών, πλαστικών, μετάλλων αλλά και χρωμάτων για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου. Η διαδικασία στηρίζεται στην ανάμειξη των αποβλήτων, τη θερμική ξήρανση για την απομάκρυνση της υγρασίας με ταυτόχρονη ομογενοποίηση του υλικού και την μορφοποίηση σε εναλλακτικό καύσιμο τύπου πέλλετ.

• ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η σταθεροποίηση και η στερεοποίηση αποτελούν η καθεμιά τους ξεχωριστές τεχνολογίες, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
• Σταθεροποίηση (stabilization): αναφέρεται σε διεργασίες, που μειώνουν την επικινδυνότητα ενός αποβλήτου ή του εδάφους, μετατρέποντας τους υπάρχοντες ρύπους σε λιγότερο διαλυτή, κινητική ή τοξική μορφή, μέσω της προσθήκης ειδικών αντιδραστηρίων στα απόβλητα. Η σταθεροποίηση ακινητοποιεί χημικά τις επικίνδυνες ενώσεις ή μειώνει τη διαλυτότητά τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της εκχυλισιμότητά τους. Επί της ουσίας η σταθεροποίηση επιδιώκει τη μετατροπή του αποβλήτου προς σταθερότερη χημικά μορφή ώστε να μπορεί να εναποτεθεί με ασφάλεια στο περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο έκπλυσης τοξικών ουσιών και ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα.

• Στερεοποίηση (solidification): αναφέρεται στις διεργασίες, που εγκλωβίζουν τα απόβλητα σε ένα μονολιθικό στερεό (κάψουλα) υψηλής δομικής ακεραιότητας (αυξημένης αντοχής και ελαττωμένης συμπιεστότητας). Η στερεοποίηση δεν περιλαμβάνει απαραίτητα μία χημική αλληλεπίδραση του υλικού και των στερεοποιητικών αντιδραστηρίων, αλλά μπορεί με μηχανικό τρόπο να δεσμεύσει τον εκάστοτε ρύπο. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία δοκιμασμένη τεχνολογία για την επεξεργασία υγρών, εδαφών και λασπών ρυπασμένων με τοξικά μέταλλα και οργανικές ενώσεις από εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών, απορρυπαντικών, πλαστικών, μετάλλων, ηλεκτρικής ενέργειας. Η στερεοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τη στερεοποίηση της μάζας του αρχικού αποβλήτου και τη μετατροπή του σε ένα προϊόν που έχει επαρκή δομική ακεραιότητα, με τελικό αποτέλεσμα την περιορισμένη (χημική) τοξικότητα.

• ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η βιοεξυγίανση (bio-remediation) είναι μια μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων και ρυπασμένων υλικών από εργασίες γεώτρησης, διύλισης πετρελαίου, με στόχο την απορρύπανση (εξυγίανση) τους ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω διαχείριση τους, η ανάκτηση τους ή χρήση τους ως υλικά αποκατάστασης.

Η μέθοδος της βιολογικής αποκατάστασης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθόδους απορρύπανσης και βασίζεται στην αποδόμηση των οργανικών ουσιών και την τελική μετατροπή τους σε αβλαβείς ουσίες μέσω της δράσης μικροοργανισμών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση αποβλήτων και την απορρύπανση εδαφών από οργανικούς ρύπους όπως πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (poly-aromatic ydrocarbons, PAH), πτητικές οργανικές ουσίες (όπως το γνωστό BTEX) χλωριούχους οργανικούς ρύπους (όπως ο τετραχλωράνθρακας, οι πενταχλωροφαινόλες-PCP και τα επίσης γνωστά PCBs) και άλλες οργανικές ενώσεις.

• ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Η παραγωγική διαδικασία στηρίζεται στην μέθοδο της απόσταξης. Ο στόχος της μονάδας απόσταξης είναι η ανάκτηση (και η επαναχρησιμοποίηση) του διαλύτη που έχει μολυνθεί με βαφή, μελάνη ή άλλες μολυσματικές ουσίες κατά τη διάρκεια των βιομηχανικών διεργασιών.
Μέσω της διαδικασίας επιτυγχάνεται η ανάκτηση περίπου 90-95% του αρχικού διαλύτη (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φθάσει κοντά στο 100%).
Η ίδια παραγωγική διαδικασία της απόσταξης υπό κενού χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των αντιψυκτικών. Παράγεται απεσταγμένο νερό σε ποσοστό 95% και καθαρή αιθυναιλογλυκόλη ή διαιθυλενογλυκόλη ως προϊόν έτοιμο για επαναχρησιμοποίηση.

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ
Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν 60% από σίδηρο. Περιλαμβάνουν επίσης μικρότερες ποσότητες αλουμινίου 25%, καθώς και διηθητικό χαρτί εμποτισμένο με λιπαντικό, λάστιχο και άλλα πλαστικά μέρη σε ποσοστό 15%. Στην μονάδα ανακύκλωσης γίνεται ανάκτηση σιδηρούχων και μη υλικών και το υπόλειμμα οδηγείται στην μονάδα παραγωγής εναλλακτικού καυσίμου.

• ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Με τον όρο κομποστοποίηση νοείται η ελεγχόμενη διαδικασία αποδόμησης οργανικού υλικού, από μικροοργανισμούς σε αερόβιες συνθήκες και η επανασύστασή του σε σταθεροποιημένη οργανική ύλη. Διάφοροι μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες, ακτινοβακτήρια) σε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και αερισμού και μέσω των ενζύμων που παράγουν, αποδομούν σύνθετες χημικές ενώσεις (σάκχαρα, λίπη, κυτταρίνη, λιγνίνη, κ.α.) που βρίσκονται στην οργανική ύλη. Κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, νερό, ανόργανα στοιχεία, θερμότητα και σταθεροποιημένο οργανικό υλικό (κομπόστ) που αποτελεί και το τελικό προϊόν.
Πολυάριθμες χημικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα στην κομποστοποίηση, καθώς σύνθετες ενώσεις στην αρχική οργανική ύλη διασπώνται σε πιο απλά συστατικά, τα οποία μετά συντίθενται για τη δημιουργία νέων σύνθετων συστατικών, όπως ο χούμος. Η τελική οργανική ύλη, το κομπόστ, αποτελεί περίπου το 40%-45% κ.β. της αρχικής οργανικής ύλης.

Η κομποστοποίηση στην εν λόγω μονάδα πραγματοποιείται με τη μέθοδο των σειραδιών.
Υπολείμματα γεωργικών προϊόντων, Βιομηχανικών & βιοτεχνικων εγκαταστάσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων & παραγωγής τροφίμων & ποτών και μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων αξιοποιούνται με την κομποστοποίηση.

Scroll to Top