ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η WOS αναλαμβάνει τη συλλογή των αποβλήτων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των παραγωγών με βυτία ή με φορτηγά, συσκευασμένα στις κατά UN συσκευασίες που προβλέπονται από το νόμο ανάλογα με το είδος τους. Η μεταφορά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της WOS με σκοπό την επεξεργασία-αξιοποίησης τους εντός των εγκαταστάσεων της ή τη διάθεσή τους προς το νόμιμο τελικό αποδέκτη.
Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα Αναγνώρισης. Τέλος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αξιοποίησης ή Διάθεσης, εκδίδονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης/επεξεργασίας. Οι βασικές κατηγορίες βιομηχανικών αποβλήτων είναι οι παρακάτω

• Πετρελαιοειδή κατάλοιπα
• Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια
• Γαλακτώματα Μεταλλοτεχνίας
• Ιλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων
• Διαλύτες
• Ρυπασμένες συσκευασίες
• Χημικά
• Φυτοφάρμακα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η WOS στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει, δραστηριοποιείται ενεργά και στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων Ναυτιλίας, σύμφωνα με το Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων του εκάστοτε λιμένα.
Οι παραλαβές των αποβλήτων πραγματοποιούνται είτε απευθείας από τα πλοία που φιλοξενούνται στους αντίστοιχους λιμένες είτε από δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης με κατάλληλα πιστοποιημένα κατά ADR βυτιοφόρα οχήματα.
Οι τύποι των αποβλήτων που εξυπηρετούνται είναι:
• Πετρελαιοειδή κατάλοιπα
• Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια
• Κατάλοιπα από εργασίες επισκευών και συντήρησης όπως απορροφητικά υλικά, συσκευασίες, φίλτρα λαδιών
• Όλοι οι κωδικοί ΕΚΑ αποβλήτων που προκύπτουν από εργασίες επισκευών και συντήρησης

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη διαδικασία συντήρησης, επισκευής, βαφής και πλύσης των αυτοκινήτων, παράγεται μια σειρά από επικίνδυνα απόβλητα για τα οποία η νομοθεσία επιβάλλει την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.

Η WOS με τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων για συνεργεία, φανοποιεία και διαλυτήρια οχημάτων.

Τα απόβλητα αφορούν κυρίως υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά, λάδια μηχανών, ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, βαφές αυτοκινήτων, φίλτρα λαδιού και κενές μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες.

Υπογράφοντας ένα συμφωνητικό συνεργασίας, με ένα χαμηλό ετήσιο πάγιο κόστος, οι παραγωγοί των αποβλήτων εξασφαλίζουν:

  • Κατηγοριοποίηση των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων 
  • Προμήθεια κατάλληλων συσκευασιών για την συσκευασία των παραγόμενων αποβλήτων, ανά είδος αποβλήτου και πιστοποιημένων κατά UN
  • Σήμανση συσκευασιών ανά είδος και κλάση
  • Αποκομιδή των παραγόμενων αποβλήτων από το χώρο του παραγωγού και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της με πιστοποιημένα οχήματα ADR
  • Έκδοση πιστοποιητικών εντύπων αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, εντύπων αποθήκευσης και Βεβαίωση Τελικής Διάθεσης.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΡΙΩΝ

Ο κλάδος των στεγνοκαθαριστηριών, βαφείων και εκτυπωτηρίων παράγει μία μεγάλη ποσότητα αποβλήτων που βάσει νομοθεσίας οφείλει να διαχειρίζεται κατάλληλα βάσει νομοθεσίας.

Η WOS με τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε ιδιώτη με σκοπό τη προστασία του περιβάλλοντος.

Τα απόβλητα αφορούν κυρίως μολυσμένους διαλύτες, λάσπες από χρώματα ή βερνίκια και νερά εκπλυσης μολυσμένα με αλκαλικά απόβλητα, άλατα.

Με ένα συμφωνητικό συνεργασίας, οι παραγωγοί των αποβλήτων εξασφαλίζουν:

  • Κατηγοριοποίηση των παραγόμενων επικινδύνων αποβλήτων 
  • Προμήθεια κατάλληλων συσκευασιών για την συσκευασία των παραγόμενων αποβλήτων, ανά είδος αποβλήτου και πιστοποιημένων κατά UN
  • Σήμανση συσκευασιών ανά είδος και κλάση
  • Αποκομιδή των παραγόμενων αποβλήτων από το χώρο του παραγωγού και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της με πιστοποιημένα οχήματα ADR
  • Έκδοση πιστοποιητικών εντύπων αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, εντύπων αποθήκευσης και Βεβαίωση Τελικής Διάθεσης.
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η WOS στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών αναλαμβάνει τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Με έμπειρο προσωπικό, δικά της οχήματα αλλά και σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες έχει δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο συλλογής.
Όλες οι εργασίες συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα για συλλογή και μεταφορά σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και η τελική διάθεσή τους γίνεται ανάλογα με το είδος τους σε ΧΥΤΑ και αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.
Η εταιρία μας διαθέτει πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα κωδικών ΕΚΑ.
• Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις
• Απόβλητα από συσκευασίες: απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός
• Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
• Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση επικαλύψεων
• Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία
• Απόβλητα από τη προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων

Κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων ΕΚΑ
Scroll to Top